W niniejszym artykule zaprezentowano jedynie wycinek z tych przepisów. Są one jednak podstawą dla zrozumienia tego złożonego zagadnienia. Obowiązujące w RP regulacje prawne w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców stanowią liczną grupę ustaw, rozporządzeń czy też innych aktów prawnych, np umów międzypaństwowych.

Tak więc, cudzoziemcy będący obywatelami ChRL mogą legalnie pracować w RP jeśli uzyskają zezwolenie na pracę oraz zalegalizują swój pobyt (wiza lub karty pobytu).

Odrębną grupę stanowią obywatele ChRL, którzy przebywają w Polsce i mogą legalnie pracować na podstawie przepisów szczególnych. Wyłączeniem będą obywatele ChRL, którzy: przyjechali w celach: turystycznych, ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, udział w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu lub którzy korzystają z ochrony czasowej.

Wyłączenie stanowią również obywatele ChRL, którzy posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z wykonywaniem lub zamiarem wykonywania pracy w utworzonej przez siebie spółce prawa handlowego w ograniczonym czasie.

Należy pamiętać, że zezwolenie na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy/pracodawcy lub też ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy/pracodawcy bedącym osobą fizyczną.

Pracodawca, który chce zatrudnić obywatela ChRL dopełnia wszelkich formalności z tym związanych.

Otrzymanie przez obywatela ChRL zezwolenia na pracę następuje poprzez złożenie przez przyszłego pracodawcę wniosku na formularzu oraz uiszczenie stosownej opłaty.

Z chwilą uzyskania legalnego pobytu oraz pozwolenia na pracę obywatel ChRL możne legalnie pracować na terenie RP.

Należy pamietać również o tym, że każde nielegalne zatrudnienie cudzoziemca niesie za sobą konsekwencje prawne dla pracodawcy oraz pracownika.

Konsekwencją nielegalnego zatrudnienia dla pracodawcy i pracownika jest kara grzywny, wydalenie z terytorium RP oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub terytorium RP i państw obszaru Schengen na okres od 1 roku do 3 lat.

Ponadto, przed deportacją cudzoziemiec może zostać umieszczony w areszcie w celu wydalenia lub w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Jeśli nie chcesz łamać prawa w zakresie legalnego zatrudnienia w RP, bądź chcesz uzyskać pomoc prawną w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców, napisz do nas.