Regulamin konkursu fotograficznego „Polska i Chiny razem w Nowej Erze  - 75 lat stosunków polsko-chińskich

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej i Redakcja Polska Chińskiej Grupy Mediów (CMG).

2. Celem konkursu jest ukazanie relacji i wzajemnych  powiązań polsko-chińskich wynikających z prowadzonej wymiany akademickiej, projektów badawczych, infrastrukturalnych i  innych.

3. Tematem zdjęć mogą zostać obiekty architektury, krajobrazu, ludzie, wydarzenia, relacje, impresje itp.

4. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie (fotografia w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 1 MB) jako cykl lub osobne tematy.

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

3. Fotografie należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej na adres:

konkurs@tppch.pl z dopiskiem w tytule „KonkursTPPCh”.

4. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce i rok wykonania, kontakt telefoniczny.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „Polska i Chiny razem w Nowej Erze  - 75 lat stosunków polsko-chińskich” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.)

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

8. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz ekspertów zewnętrznych.

9. Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

 

§ 3 Terminarz konkursu

1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 31 lipca 2024 r. (decyduje data dostarczenia e-mail, organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu rozdania nagród zostaną podane na stronie internetowej i Facebooku Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej oraz na stronie Redakcji Polskiej Chińskiej Grupy Mediów (CMG) https://polish.cri.cn/. O terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie późniejszym.

4. Zapytania i uwagi prosimy kierować również na adres konkurs@tppch.pl do 1 lipca 2024 r. z dopiskiem w tytule „ws. konkursu”.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w Internecie, mediach, materiałach promocyjnych Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej i Redakcji Polskiej Chińskiej Grupy Mediów (CMG) oraz w ramach wystaw fotografii.

2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorką załączonych zdjęć.

3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.