STATUT  TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-CHIŃSKIEJ

(Zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy) 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej i jest w dalszej części Statutu zwane "Towarzystwem". 

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz – m.st. Warszawa. 

§ 3.1

Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych. Powołanie oddziału Towarzystwa następuje w ciągu 14 dni od powołania we właściwym ze względu na jego siedzibę organie nadzorującym, podając skład Zarządu, adres siedziby oraz dołącza do zgłoszenia Statut Towarzystwa. 

§  3.2

Towarzystwo może tworzyć koła działające w wyodrębnionych środowis­kach. 

§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną oraz prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo może zatrudniać pracowników. 

II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 6

Celem Towarzystwa jest: 

 1. prowadzenie działalności na rzecz pogłębia­nia przyjaznych stosunków oraz rozwoju współpracy gospodarczej, kultural­nej, naukowo-technicznej i sportowo-turystycznej pomiędzy Polską a Chinami;
 2. zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa chińskiego oraz z gospodarką, kulturą, nauką i historią Chin. 

§ 7

Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez: 

 1. organizowanie, inicjo­wanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich, kulturalnych, oświa­towych i gospodarczych;
 2. współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi;
 3. utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami chińskimi, a zwłaszcza z Towarzystwem Przyjaźni Chińsko-Polskiej oraz udzielanie im pomocy w szerzeniu wiedzy o Polsce;
 4. udzielanie pomocy środowiskom polskim w nawiązywaniu kontaktów z interesującymi je środowiskami w Chinach. 

III     CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA 

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i ho­norowych. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym. 

§ 9

Członkostwo Towarzystwa uzyskuje się na podstawie złożenia Zarządowi Oddziału lub Koła pisemnej deklaracji przystąpienia oraz wykupienia legi­tymacji, a członkostwo wspierające - na podstawie pisemnej deklaracji pełnomocnego kierownika osoby prawnej. 

§ 10

Członkami zwyczajnym mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy w wie­ku od 16 lat, zainteresowani celami i działalnością Towarzystwa. 

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne deklarujące pomoc finansową. 

§ 12

Członkowie wspierający - osoby prawne działają w Towarzystwie za poś­rednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli. 

§ 13.1

Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Główny za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Towarzystwa. Mogą je otrzymywać obywatele polscy i cudzoziemcy. 

§ 13.2

Członek honorowy posiada wszelkie prawa członkowskie i jest zwolniony z płace­nia składek.

§ 14

Członkowie mają prawo do: 

 1. uczestniczenia w działalności Towarzystwa;
 2. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa z ograniczeniem wynikającym  z § 22, ust. 2, pkt. 3;
 3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa. 

§ 15

Członkowie mają obowiązek:

 1. aktywnego działania w realizowaniu celów Towarzystwa;
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej, której minimalna wysokość określa Zarząd Główny Towarzystwa. 

§ 16.1

Utrata członkostwa następuje przez: 

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do zarządu oddziału lub koła właściwego dla rejestracji członka;
 2. skreślenie z listy członków uchwałą właściwego zarządu prowadzącego rejestr członków   z powodu zalegania ze składkami przez okres jednego roku, po uprzednim przypomnieniu;
 3. wydalenie na mocy uchwały zarządu oddziału lub koła właściwego ze względu na prowadzenie rejestru członków za działania niezgodne z postanowieniami Statutu lub powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sadowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych. 

§ 16.2

Od uchwały wymienionej w § 16, ust. 1, pkt. 2 i 3 w przedmiocie skreślenia lub wydalenia członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie miesięcznym do Zarządu Głównego, a od uchwały Zarządu Głównego co Zebrania Delegatów Towarzystwa, którego decyzja jest ostateczna.  

IV WŁADZE TOWARZYSTWA 

§ 17

Władzami Towarzystwa są : 

 1. Zebranie Delegatów Towarzystwa;
 2. Zarząd Główny;
 3. Główna Komisja Rewizyjna. 

§ 18.1

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 18.2

Na mocy uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania członków, wybory mogą. się odbywać w głosowaniu jawnym. 

§ 18.3

W składzie wszystkich władz Towarzystwa obywatele polscy musza stanowić co najmniej 2/3 składu osobowego. 

§ 19.1

Uchwały władz Towarzystwa, z wyjątkiem komisji rewizyjnych i zarządów kół zapadają w I terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie - zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania, a na zebraniach Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów przy obecności co najmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania. 

§ 19.2

Uchwały komisji, rewizyjnych i Zarządów kół zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

§ 20

W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członków władz pochodzących z wyboru, lub utraty członkostwa - władze mają prawo dokooptować nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 składu członków pochodzących z wyboru. 

V ZEBRANIE DELEGATÓW TOWARZYSTWA 

§ 21

Do kompetencji Zebrania Delegatów Towarzystwa, w którym biorą udział z głosem stanowiącym delegaci, członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, należy : 

 1. uchwalanie programu działalności Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głów­nego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 3. udzielanie absolutorium ustępujące­mu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór Zarządu Głównego w liczbie 6-8 członków, do którego ponadto wchodzą z urzędu przewodniczący wszystkich oddziałów terenowych Towarzystwa, oraz wybór Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. uchwalanie zmian Statutu oraz podję­cie uchwały w sprawie rozwiązania się Towarzystwa;
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego. 

§ 22.1

Zebranie Delegatów Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Główny, który powiadamia o terminie, miejscu i projektowanym porządku obrad uprawnione do wyboru delegatów struktury Towarzystwa co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§  22.2

Delegaci na Zebrania Delegatów są wybierani:

 1. w oddziałach w proporcji 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę członków posiadających opłacone składki;
 2. w kołach Towarzystwa w ilości 1 delegat na koło niezależnie od liczby członków;
 3. członkowie wspierający są reprezentowani przez 1 delegata z głosem doradczym, którego desygnuje kierownictwo jednostki będącej członkiem wspierającym. 

§  22.3

Mandat delegata trwa 1 rok. 

§ 23.1

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

a) Głównej Komisji Rewizyjnej;
b) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa. 

§ 23.2

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Towarzystwa winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku i obradować nad spra­wami, dla których zostało zwołane. 

VI ZARZĄD GŁÓWNY 

§ 24

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzys­twa i kierowanie jego działalnością;
 2. opracowywanie programów i uchwa­lanie planów pracy i budżetu Towarzystwa;
 3. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie skreśleń i wykluczeń członków Towarzystwa;
 4. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych i kół Towarzystwa oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w jego imieniu;
 6. zwoływanie Zebrań Delegatów Towarzystwa;
 7. nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa. 

§ 25

Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez jego Prezesa lub członka Zarządu upoważnionego przez Prezesa w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej jak raz w roku.

§ 26.1

Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, które tworzą:  prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz generalny oraz l do 4 członków  Prezydium.

§ 26.2

Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżąca działalnością Towarzyst­wa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Główny.

§ 26.3

Co najmniej jeden z członków Prezydium powinien znać dobrze w mo­wie i piśmie język chiński. 

VII     GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

§ 27.1

Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towa­rzystwa. Kontrolę tę powinna przeprowadzać co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§ 27.2

Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów. 

§ 28

Główna Komisja Rewizyjna, która liczy 3 osoby, wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. 

§ 29.1

Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień. 

§ 29.2

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym. 

§ 29.3

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym. 

VIII     ODDZIAŁY TERENOWE TOWARZYSTWA 

§ 30.1

Oddziały terenowe Towarzystwa mogą powstawać na podstawie uchwały Zarządu Głównego obejmując obszary, w których zamieszkuje co najmniej 10 członków zwyczajnych Towarzystwa. 

§ 30.2

Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby jego władz ustala Zarząd Główny zgodnie  z granicami podziału administracyjnego kraju.

§ 30.3

W postanowieniach dotyczących ust. 1 i 2 Zarząd Główny kieruje się pisemnym wnioskiem komitetu inicjującego ustanowienie Oddziału. Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej 10 członków zwyczajnych Towa­rzystwa zamieszkujących na terenie, który miałby być objęty zasięgiem działalności utworzonego Oddziału. 

§ 31

Władzami Oddziału terenowego są: 

 1. Walne Zebranie członków Oddziału;
 2. Zarząd Oddziału;
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału. Do działalności władz Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 18, 19 i 20 Statutu Towarzys­twa. 

§ 32

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków Oddziału należy: 

 1. usta­lanie głównych kierunków działalności Oddziału;
 2. rozpatrywanie i zatwier­dzanie sprawozdali Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału absolutorium dla Zarzą­du Oddziału;
 3. wybór 5-8 osób do Zarządu Oddziału, który wybiera spośród siebie przewodniczącego, 1-2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika;
 4. wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału w liczbie 3 osób;
 5. roz­patrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału;
 6. wybór delegatów na Zebranie Delegatów Towarzystwa. 

§ 33

Walne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamia­jąc o jego terminie, miejscu obrad i projektowanym porządku obrad wszyst­kich uprawnionych do udziału członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

§ 34.1

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Od­działu w trybie, o którym mowa w § 33, z inicjatywy własnej, lub na wnio­sek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Oddziału, albo co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału. 

§ 34.2

Zarząd Główny może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Od­działu z inicjatywy własnej, gdy Zarząd Oddziału nie jest zdolny do dzia­łania, bądź nie podporządkowuje się Statutowi Towarzystwa. 

§ 34.3

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału obraduje nad sprawa­mi, dla których zostało zwołane. 

§ 34.4

Postanowienia § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 35

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

 1. reprezentowanie Oddziału i kierowanie jego bieżącą działalnością;
 2. opracowywanie programów oraz uchwalanie planów pracy i budżetu Oddziału;
 3. rozstrzyganie sporów między członkami Oddziału powstałych na tle ich działalności w Oddziale;
 4. zarządzanie funduszami Oddziału w zakresie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Główny,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań członków Oddziału;
 6. prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa i zbieranie składek na obszarze działania Oddziału, jeżeli w wyniku wniosku Zarządu Oddziału został on do tego upoważniony przez Zarząd Główny;
 7. przedkładanie Zarzą­dowi Głównemu planów pracy i corocznych sprawozdań z działalności mery­torycznej i finansowej;
 8. przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków o rozszerzenie zasięgu terytorialnego działania Oddziału. 

§ 36

Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są w miarę potrzeby przez przewodniczącego lub za jego zgodę przez wiceprzewodniczącego, nie rza­dziej jednak jak raz na kwartał. 

§ 37.1

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest przeprowadzanie kontroli cało­kształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

§ 37.2

Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddzia­łu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień. 

§ 37.3

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedze­niach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§ 37.4

Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. 

§ 38.1

Grupy członków liczące 10 i więcej osób mogą tworzyć za zgodę Za­rządu Głównego Koła Towarzystwa. Tworzenie Kół na obszarze działania osób prawnych, z wyjątkiem kół studenckich, wymaga uprzedniej zgody ich kierownictwa.  

§ 38.2

Władzami Koła są:  zebranie członków Koła i Zarząd Koła. 

§ 38.3

Koło wybiera, co najmniej 3-osobowy Zarząd, tj. przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz w miarę potrzeby 1-2 innych członków Zarządu. 

§  38.4

Koło działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd Główny. 

IX MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA 

§ 39.1

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 39.2

Na fundusze składają się: 

 1. dotacje, subwencje, darowizny;
 2. składki członkowskie;
 3. dochody z działalności statutowej. 

§ 40

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. 

§ 41

Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa składają Prezes Zarządu Głównego lub jeden z wiceprezesów Zarządu Głównego oraz Sekretarz Generalny. 

X ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA 

§ 42

Uchwałę w prawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa po­dejmuje Zebranie Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obec­ności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania w I terminie i co najmniej 1/4 liczby uprawnionych do głosowania w II terminie. 

§ 43

W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, ostatnie Zebranie Delegatów określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku Towarzystwa.

Tekst Statutu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej, zmieniony uchwałą Zebrania Delegatów TPPCh w dniu 4.04.1991 r. oraz  Zebrania Delegatów TPPCh w dniu 29.07.1997 r. i zarejestrowany w sądowym rejestrze stowarzyszeń w dziale A pod pozycją a R St. 157 w dniu 29.10.1991 r. oraz zgłoszony w zakresie nowo uchwalonych zmian do rejestracji w dniu 29.09. 1997 r.

(Sąd Wojewódzki w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Stowarzyszeń i Związków Zawodowych). 

Tekst niniejszy jest tekstem jednolitym, uwzględniająm wszystkie dotychczasowe zmiany.